Všeobecne záväzné nariadenia

11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Platné
10/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Platné
9/2015 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
8/2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Ružinov Zrušené
6/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
5/2015 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
4/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách Zrušené
3/2015 Požiarny poriadok Platné
2/2015 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred Platné
1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti Zrušené
40/2014 Úplné znenie VZN č. 36/2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov Zrušené
39/2014 VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Trnávka, Krajná-Bočná Platné
38/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb Zrušené
37/2014 VZN č. 37/2014 zo dňa 6.5. 2014, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 03.05.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb Zrušené
36/2014 VZN č. 36/2014 z 6. 5. 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov Zrušené
35/2014 Úplné znenie VZN č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 16/2012, VZN č. 27/2013, VZN č. 33/2013 Zrušené
34/2013 Úplné znenie VZN č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov tak ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. Platné
33/2013 Ktorým sa mení VZN č. 6/2011 zo dňa 8.11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č.16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 Zrušené
32/2013 O určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné