Všeobecne záväzné nariadenia

38/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb Zrušené
37/2014 VZN č. 37/2014 zo dňa 6.5. 2014, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 03.05.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb Zrušené
36/2014 VZN č. 36/2014 z 6. 5. 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov Zrušené
35/2014 Úplné znenie VZN č. 6/2011 zo dňa 8. 11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov v znení zmien a doplnení vykonaných VZN č. 16/2012, VZN č. 27/2013, VZN č. 33/2013 Zrušené
34/2013 Úplné znenie VZN č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov tak ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. Platné
33/2013 Ktorým sa mení VZN č. 6/2011 zo dňa 8.11. 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov, v znení zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č.16/2012 a všeobecne záväzným nariadením č. 27/2013 Zrušené
32/2013 O určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
31/2013 Úplné znenie o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov Zrušené
30/2013 Úplné znenie o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch. Zrušené
28/2013 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. Platné
27/2013 O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Zrušené
26/2012 O miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
25/2012 O určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
24/2012 Ktorým sa mení a dopĺňa VZN 21/2012 zo dňa 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách Platné
23/2012 O nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov. Zrušené
21/2012 Ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách. Platné
19/2012 Úplné znenie VZN č. 6/2011 z 8.novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov tak ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 16/2012. Zrušené
16/2012 Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 z 8. novembra 2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov. Zrušené
13/2012 O zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava – Ružinov a s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
12/2012 Úplné znenie o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené