Vyúčtovanie grantu

  • je možné presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami vo výške 10% z celkovej schválenej finančnej čiastky, avšak pred odovzdaním vyúčtovania grantu. Do žiadosti nad 10% je potrebné uviesť jednotlivé položky, medzi ktorými žiadate presun
  • predložené vyúčtovanie projektu vyhodnotiť podľa jednotlivých položiek kalkulácie (na predpísanom tlačive)
  • k vyúčtovaniu doložiť kópie účtovných dokladov (Výdavkových pokladničných dokladov)
  • účtovné doklady si uložiť na kopírovanie tak, aby sa vzájomne neprekrývali a neznemožňovali čitateľnosť jednotlivých dokladov
  • tlačivo vyúčtovania má byť podpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa (predkladateľom)
  • typ zariadenia v rozpočte musí súhlasiť so zakúpeným typom
  • správne definovanie účelu výdavku (napr. výsadba drevín sa nerovná nákup drevín...)
  • faktúra za nákup nesmie znieť na cudzie meno ( Rada školy pri .... (do rúk Jožka ) nie je to isté ako Jožko Rada školy pri ...),
  • napr. turnaj uskutočnený 23.9.2016 – vyúčtovať do 60 dní a nie až 10.12.2016 (čo je posledný dátum vyúčtovania)