Všeobecne záväzné nariadenia

25/2020 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
24/2020 Štatút účelových peňažných fondov Platné
23/2020 o zrušení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava Platné
22/2020 o zriadení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava Platné
21/2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
20/2020 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
19/2019 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Platné
18/2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
17/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
16/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
15/2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
14/2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava Platné
13/2019 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava Platné
12/2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2 v Bratislave Platné
11/2019 ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave Platné
10/2019 ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave Platné
9/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 Platné
8/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Platné
7/2019 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
6/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku Platné
« naspäť 1234 5 ďalej »