Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach Návrh
Návrh VZN o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Návrh
Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Návrh
Návrh VZN Štatút účelových peňažných fondov Návrh
5/2019 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred Platné
4/2019 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve MČ Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy MČ a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy MČ Platné
3/2019 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
2/2019 prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov Platné
26/2018 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
25/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Platné
24/2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Platné
23/2017 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov Platné
22/2017 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov Platné
21/2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Platné
20/2017 o používaní symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov Platné
19/2017 o poskytovaní finančných dotácií a grantov Platné
18/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
17/2017 o zriadení ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
16/2017 VZN o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava Platné
« naspäť 123 4 ďalej »