Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave Návrh
10/2019 ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave Platné
9/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 Platné
8/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Platné
7/2019 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
6/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku Platné
5/2019 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred Platné
4/2019 o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve MČ Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy MČ a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy MČ Platné
3/2019 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
2/2019 prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov Platné
26/2018 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
25/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Platné
24/2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Platné
23/2017 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov Platné
22/2017 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov Platné
21/2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Platné
20/2017 o používaní symbolov a oceňovaní občanov mestskou časťou Bratislava-Ružinov Platné
19/2017 o poskytovaní finančných dotácií a grantov Platné
18/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
« naspäť 1234 5 ďalej »