Všeobecne záväzné nariadenia

10/2019

Dátum zverejnenia: 12.08.2019
Dátum účinnosti: 01.09.2019

ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave