Všeobecne záväzné nariadenia

10/2019

ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave