Všeobecne záväzné nariadenia

1/2019

o umiestňovaní volebných plagátov na území MČ Bratislava-Ružinov

ruší VZN 11/2015