Všeobecne záväzné nariadenia

5/2019

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred