Všeobecne záväzné nariadenia

5/2019

Dátum zverejnenia: 21.05.2019
Dátum účinnosti: 05.06.2019

ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred