Bytová komisia – BK

Detailné informácie o možnostiach a podmienkach nájomného bývania v Ružinove, nájdete vo VZN č. 4/2019 o nájme bytov. Ním sa určujú zásady prideľovania bytov vo  vlastníctve  Mestskej  časti  Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave a doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti.

Mestská časť sa pri prideľovaní bytov riadi aj VZN 1/2006 Hlavného mesta.

Zoznam pridelených nájomných bytovČlenovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2020
2019