Zverejňovanie príjmov a výdavkov

Povinné zverejňovanie priemerných bežných výdavkov a priemerných skutočne dosiahnutých príjmov z platenia úhrady za sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.Pobytové sociálne služby Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2019 Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2019
Zariadenia pre seniorov s kapacitou nad 100 miest celoročný pobyt    

992,6 € 

264,3 € 

Terénne sociálne služby Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jednotku poskytovanej služby za rok 2019 Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jednotku poskytovanej služby v 2019
Domáca opatrovateľská služba Priemerné výdavky
na 1 hodinu poskytovanej služby
10,22 € 1,93 €

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 

Ambulantná služba 

Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2019

Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jedného prijímateľa/mesiac za rok 2019

   

426,- €

 225,-  €

Údaje o finančných podmienkach

Druh sociálnej služby:   zariadenie starostlivosti do troch rokov veku dieťaťa  

                                                                                                                                    

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady – skutočnosť za rok 2019

Položky

Celkové výdavky za rok 2018

Prepočet na prijímateľa sociálnej služby/sociálneho poradcu za mesiac

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní

184 154

279

 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písm. a)

63 514

96

 

c) tuzemské cestovné náhrady

0

0

 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie

0

0

 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

19 776

30

 

f) dopravné

0

0

 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

1 230

2

 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci

0

0

 

i) výdavky na služby

5 545

8

 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

6 955

11

 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov

0

0

 

Spolu                                                                                           281 174                             426

 

 

Výška skutočných príjmov za rok 2019

Zdroje

Celkové príjmy

za rok 2018

Prepočet na prijímateľa sociálnej služby/sociálneho poradcu za mesiac

 

a)   z rozpočtu VÚC

 

 

 

b)   z rozpočtu obce

132 494

201

 

c)   z úhrad za sociálnu službu

148 680

225

 

d)   finančné príspevky z MPSVaR SR

 

 

 

e)   z prostriedkov prijatých na základe darovacej zmluvy

 

 

 

f)    z vlastných zdrojov

 

 

 

g)   z iných zdrojov