Nájomný byt

  • Detailné informácie o možnostiach a podmienkach nájomného bývania v Ružinove, nájdete vo VZN č. 4/2019 o nájme bytov. Ním sa určujú zásady prideľovania bytov vo  vlastníctve  Mestskej  časti  Bratislava - Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave a doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej  časti.
  • O prideľovaní bytov rozhoduje bytová komisia, ktorú tvoria členovia Komisie sociálnych služieb miestneho zastupiteľstva a poslanci miestneho zastupiteľstva.
  • Nájomný bytový fond mestskej časti tvorí 73 bytov na Vietnamskej 41 na Trnávke a byty vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré sú zverené do správy mestskej časti 

        img_8155-original

Tlačivá


Kontakt: 

Referát nájomných bytov 


Monika Repášová 
Telefón: +421 2 48 284 227
Email: monika.repasova@ruzinov.sk


Súbory na stiahnutie