Všeobecne záväzné nariadenia

10/2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov. Platné
9/2011 O poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom MČ BA – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch. Zrušené
7/2011 Ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2009 z 15.decembra 2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Platné
6/2011 O úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
5/2011 Úplné znenie VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 3/2008, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách, materských školách a zariadeniach školského stravovania. Platné
2/2011 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb. Zrušené
9/2009 Ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Platné
7/2009 O bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Platné
6/2008 O úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
5/2008 Ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike Platné
4/2008 O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách. Zrušené
2/2008 Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
7/2004 O umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
2/2003 O niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti. Zrušené
1/2003 O dodržiavaní čistoty a poriadku Zrušené
19/2002 Ktorým sa zrušuje VZN 2/1999 Platné
17/2001 O používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti. Zrušené
16/2000 Ktorým sa zrušuje VZN 16/1993 o stanovení percentuálneho podielu bytov určených na sociálne bývanie Platné
13/2000 O užívaní miestnych pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Platné
11/2000 O zrušení niektorých VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné