Všeobecne záväzné nariadenia

4/2019

Dátum zverejnenia: 15.05.2019
Dátum účinnosti: 30.05.2019

o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve MČ Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41 v Bratislave, a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy MČ a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy MČ

ruší VZN 23/2012