Školstvo/Vzdelávanie

Mestská časť Bratislava – Ružinov je zriaďovateľom 9 základných škôl a 11 materských škôl s právnou subjektivitou. Od 1. 7. 2004 zabezpečuje kompetencie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.