Všeobecne záväzné nariadenia

17/2017 o zriadení ZŠ s MŠ, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava a o zmene a doplnení VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 25/2012 zo dňa 11. decembra 2012 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 32/2013 zo dňa 29. októbra 2013 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov Platné
16/2017 VZN o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava Platné
15/2017 o kronike mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
14/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov Platné
12/2016 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb Platné
11/2015 o umiestňovaní volebných plagátov Platné
10/2015 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Platné
9/2015 ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
8/2015 o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Ružinov Platné
6/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
5/2015 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
4/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách Zrušené
3/2015 Požiarny poriadok Platné
2/2015 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred Platné
1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti Zrušené
Návrh VZN Návrh VZN ktorým sa zrušuje VZN - Požiarny poriadok Návrh
40/2014 Úplné znenie VZN č. 36/2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov Zrušené
39/2014 VZN ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Trnávka, Krajná-Bočná Platné