Výzva / grantový program

Grantový program / výzva mestskej časti Bratislava–Ružinov pre rok 2017, ktorého cieľom je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjať komunitný život, reagovať na potreby mestskej časti a podporovať aktivity jej občanov.


Oblasti v ktorých je možné požiadať o pridelenie grantu:
kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť,
ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj komunitného života.

Návrh priorít v oblastiach pre rok 2017

1. Ochrana životného prostredia
Hlavná téma: znižovanie odpadov
Typy projektov:
podpora recyklácie a znižovania odpadov, vzdelávacie aktivity, prednášky, stojiská so separovaným odpadom, podpora znižovania, kompostovania a triedenia odpadu v školách a predškolských zariadeniach.

2. Podpora telovýchovy, športu a voľnočasových aktivít mladých
Hlavná téma: vyvážená podpora športových aktivít – účastníkov súťaží aj voľnočasových aktivít
Typy projektov:
Rozvoj športových aktivít registrovaných aj neregistrovanej skupín detí a mladých, zmysluplné trávenie voľného času, zapájanie ďalších skupín do športových aktivít, medzigeneračné projekty.

Ďalšie témy, ktoré budú podporované sú:
- Kultúrno-spoločenské aktivity
- Vzdelávanie
- Rozvoj komunitného života

Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie grantu:
do 18.02.2017


Minimálna a maximálna výška grantu:

minimálna výška grantu 500 EUR

maximálne výška grantu 5000 EUR


Poskytovanie grantu sa riadi platným VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej len „VZN").


Kritéria výberu úspešných žiadateľov o grant:

podľa ods.3. písm. d) § 9 platného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015

Formálne kritériá:

  • kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na položky
  • splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 a § 7 platného VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 7/2015
  • doručenie podpísanej žiadosti v požadovanom termíne

Obsahové kritériá:

  • zrozumiteľnosť
  • konkrétnosť podporenej aktivity
  • jasná formulácia kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov a výsledkov projektu (počty zapojených, počty aktivít)
  • časový harmonogram realizačných fáz a aktivít
  • spôsob hodnotenia
  • efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom

Oprávnenými žiadateľmi v zmysle VZN
a) právnická osoba neuvedená v § 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktorá ma sídlo na území mestskej časti alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto") alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo poskytuje služby obyvateľom mestskej časti,
b) fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti alebo hlavného mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo poskytuje služby obyvateľom mestskej časti (ďalej len „žiadateľ").

Všeobecné podmienky poskytovania grantov v zmysle VZN
(1) Grant môže mestská časť poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
(2) Na poskytnutie dotácie alebo grantu nemá žiadateľ právny nárok.
(3) Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o dotáciu alebo grant na jeden kalendárny rok.
(4) Dotácia alebo grant sa neposkytuje na už zrealizované projekty.
(5) Dotácie alebo granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
(6) Poskytovanie dotácií a grantov nesmie vytvárať, resp. zvyšovať celkový dlh mestskej časti.
(7) Dotácia alebo grant sú poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie alebo grantu.
(8) Finančné prostriedky z dotácie alebo grantu musia byť použité v tom kalendárnom roku,
v ktorom boli poskytnuté a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté.
(9) Použitie finančných prostriedkov z dotácie alebo grantu podlieha zúčtovaniu s rozpočtom
mestskej časti.
(10) Nepoužité finančné prostriedky z dotácie alebo grantu je prijímateľ povinný bezodkladne
vrátiť na účet mestskej časti.