Všeobecne záväzné nariadenia

11/2019

Dátum zverejnenia: 26.09.2019
Dátum účinnosti: 01.01.2020

ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave