Všeobecne záväzné nariadenia

7/2019

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov