Všeobecne záväzné nariadenia

7/2019

Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Dátum účinnosti: 01.09.2019

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov