Všeobecne záväzné nariadenia

9/2019

Dátum zverejnenia: 02.07.2019
Dátum účinnosti: 16.07.2019

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018

dopĺňa VZN 10/2012