Symboly Ružinova

VZN č.20/2017 o používaní symbolov a oceňovaní občanov mestskej časti

Pôvod starého znaku – prečo nový? 

Erb, ktorý používala MČ Bratislava-Ružinov, bol pôvodným erbom starého Prievozu. Pochádza z obdobia 16. storočia, kedy mala obec Prievoz vlastnú administratívu a používala vlastné erbové pečatidlo s motívom pevnosti, dvojitého kríža, rieky a korunovaného trojvršia. Pôvodná farebnosť erbu nie je známa. Farby pre Prievoz podľa uhorského štátneho znaku navrhol v roku 1990 J. Novák. Prievoz tento znak však nikdy nepoužíval, pretože už nemal vlastnú administratívu. 

 

Ružinov nemal vlastný znak a prevzatý prievozský, ktorý používal, okrem toho, že nevystihoval v plnej miere mestskú časť, mal aj niekoľko heraldických chýb. Na základe požiadavky starostu, schválenej poslancami miestneho zastupiteľstva, bola v júni 2001 vytvorená komisia, ktorá mala posúdiť možnosť používania starého znaku naďalej, resp. podieľať sa na vzniku nového. Množstvo rokovaní poslaneckej komisie s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR viedlo k nasledujúcim výsledkom: heraldická komisia vzala do úvahy, že Ružinov v administratívnom zmysle nadväzuje aj na samosprávu Prievozu, a preto v septembri vyslovila s obnovou erbu a jeho konštituovaním ako erbu Ružinova svoj súhlas, zároveň však upozornila na heraldické chyby, ktoré mal starý znak a ktoré bude v prípade ďalšieho používanie znaku potrebné odstrániť. 

Symbol Ružinova – Ruža 

V novembri 2000 sa zástupcovia Ružinova obrátili na komisiu so žiadosťou zohľadniť v erbe motív ruže, od ktorej je odvodený názov mestskej časti. Dalo sa to urobiť dvoma spôsobmi: ruža na zelenom trojvrší v bielom prevedení alebo na bielom v červenom prevedení. Vzhľadom na heraldiku nie je totiž možné dať na zelené trojvršie červenú ružu, pretože tieto farby predstavujú látku a použitie látky na látku je nevhodné. Zase biela a žltá v heraldike predstavujú kov – striebro a zlato. Kov je možné aplikovať na látku, ale látku na kov nie. Pri porovnaní spomínaných dvoch alternatív jednoznačne lepšie vyznela červená ruža na bielom, teda striebornom, podklade. Preto sa aj komisia, vymenovaná na prípravu toho znaku, rozhodla pre túto možnosť. Tiež uznala, že tento nový prvok nie je zásahom do historickej symboliky, ktorý by spochybňoval nadväznosť na starý prievozský znak, no zároveň heraldicky vyjadruje aj skutočnosť, že dnešný Ružinov nie je identický so starým Prievozom. Pridaním ruže do erbu sa erb Ružinova stal tzv. hovoriacim erbom. V európskej štátnej, mestskej i obecnej heraldike sa vyskytuje mnoho zaujímavých „hovoriacich“ erbov, vyjadrujúcich názov svojho nositeľa. Sú založené na pôvodnej heraldickej myšlienke obrazom vyjadriť meno. Motív ruže v erbe používa napríklad aj Ružomberok, Rožňava, Ružiná. Ide o pozoruhodné erby, ktorým nechýba potrebný heraldický vtip a navyše sú ľahko zapamätateľné. 

Erb MČ Bratislava-Ružinov má túto podobu: 

erb-originalv červenom štíte zvlnené strieborné brvno prevýšené striebornou čierno murovanou hradbou so striebornými guľami ukončených veží preložených zlatými prstencami strieborných strieľní, rovnakými ako na oboch krajoch múra, zo spodného okraja štítu vyrastajúce strieborné trojvršie, korunované zlatou, perlami zdobenou korunou a preložené červenou zlatostredou a zlatokališnou ružou. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná. 

Pečať 

pecat-originalPečať MČ Bratislava-Ružinov je okrúhla, uprostred so symbolom mestskej časti a kruhopisom BRATISLAVA – RUŽINOV. Má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s mestskými a obecnými symbolmi. Od pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky mestskej časti. Ich pečatné pole sa nelíši od pečate, ale kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu mestskej časti alebo zastupiteľstva mestskej časti. 

Vlajka 

vlajka-originalDosť veľkým problémom bolo vytvoriť z ružinovských farieb – bielej, žltej a červenej - vlajku, pretože v registri vlajok už je väčšina týchto farieb použitá v najrôznejších kombináciách. Niekoľkými kombináciami nakoniec vznikla najvhodnejšia, ktorá pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách: červená (1/9), biela (1/9), žltá (2/9), červená (1/9), žltá (2/9), biela (1/9) a červená (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Zástava 

Má podobnú kompozíciu ako vlajka. Rozdiel medzi zástavou a vlajkou je v tom, že vlajka predstavuje voľný kus textilu (vztyčuje sa na stožiar pomocou lanka), zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom. Tiež nemusí mať presné rozmery ako vlajka – môže byť dlhšia, kratšia, použitá ako koruhva – teda na rahno zavesená zvislo dolu.Krátka zástava je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu mestskej časti. Znaková zástava má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti proporčne rovná výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu. 

Koruhva 

koruhva-originalSnáď najkrajšia je koruhva, ktorá je kombináciou vlajky Ružinov (v dolnej časti) a erbovej zástavy (v hornej časti). Predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Je určená na mimoriadne slávnostné príležitosti, keď sa kladie dôraz na zvýraznenie v jednej podobe oboch symbolov. 

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva 

Predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. 

Štandarda starostu 

standarda-originalNóvum je, že Ružinov má aj štandardu starostu. Je podobná ako erbová zástava, je však doplnená o lem zo šikmých pruhov farieb Ružinova. Štandarda starostu má medzi ostatnými symbolmi mestskej časti Bratislava-Ružinov osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. 

 

Symboly mestskej časti sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky po signatúrou R-60/2000.