Voľné pracovné miesta

  

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008

alebo

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Znalosti :

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

 

Možnosť nástupu:  od 1. 12.  2019 alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 15.11. 2019

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte elektronicky alebo osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava, e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk