Voľné pracovné miesta

________________________________________________________________________________________

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu:

opatrovateľka detí v detských jasliach mestskej časti Bratislava- Ružinov

 

 

Kvalifikačné  predpoklady – požadované  vzdelanie:

 

 • úplne stredné odborné vzdelanie: získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2018 Z.z.

alebo

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania deti najmenej v rozsahu 226 hodín

 

Kritéria výberu

 • vhodné pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

 

Predpoklady na prijatie

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného  predpokladu
 • spoľahlivosť

 

Znalosti

 • základná znalosť Microsoft Office Word, Outlook Expres

 

Mzdové podmienky:  od 900, 00 eur

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť
 • profesijný štrukturovaný životopis

 

Možnosť nástupu: od 1.9.2020 alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 31.07.2020

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte elektronicky alebo osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Ružinov, Oddelenie personalistiky a miezd, Michal Szabo, Mierova 21, 827 05 Bratislava, email: michal.szabo@ruzinov.sk

________________________________________________________________________________________


V ý z v a
na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/ riaditeľky Domova dôchodcov

Miesto výkonu práce:

 • Pažítková 2, 821 02 Bratislava

Vzdelanie:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (sociálna práca, právo, ekonomické  zameranie)

Požadovaná prax :

 • minimálne prax 3 roky v riadiacej pozícii alebo 5 rokov praxe  v zariadení pre seniorov

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

 

Ponúkaný plat: Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňované niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

 

Rámcová náplň práce:

 • výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie MČ Bratislava - Ružinov - zariadenia pre seniorov „Domov dôchodcov“
 • riadenie, organizovanie a kontrola činností zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulosť prevádzky v zmysle platných noriem
 • vykonávanie analytickej činnosti v súvislosti s návrhom plánu a riadenia rozpočtu
 • analýza a vyhodnocovanie hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami organizácie
 • zodpovednosť za dodržiavanie počtu zamestnancov,  mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov
 • vykonávanie práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb fyzickej osoby, uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb fyzickej osoby

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • výborné komunikačné schopnosti
 • orientácia v predpisoch v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel a v ďalších súvisiacich predpisoch
 • výborné riadiace a organizačné schopnosti s predchádzajúcou skúsenosť s riadením projektov a tímu
 • otvorenosť pre nové výzvy a témy, ochota učiť sa
 • bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť
 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

 

Vodičský preukaz :

 • B

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis s uvedením referencie
 • overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o požadovanej praxi
 • predloženie písomnej koncepcie efektívneho riadenia a vízie rozvoja Domova dôchodcov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov a so zverejnením osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • titul, meno a priezvisko podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely výberového konania

 

Termín nástupu: september  2020

Kompletné žiadosti zasielajte poštou,  resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad Bratislava–Ružinov

Oddelenie personalistiky a miezd
Ing. Eva Kaiserová
Mierová 21
827 05 Bratislava

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Domova dôchodcov Pažítková 2, 821 02 Bratislava   - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 15.06.2020.

 

Na osobný pohovor budú pozvaní len  tí uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a ktorí predložia v termíne  požadované doklady.

 

_____________________________________________________________________________________________

Riaditeľ Materskej školy, Šťastná 26, 827 05 Bratislava
s predpokladaným nástupom 1. júna 2020

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • získaná I. atestácia,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o získaní I. atestácie,
 • overená kópia dokladu o absolvovanom funkčnom vzdelávaní,
 • doklad o potvrdení pedagogickej činnosti,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického   zamestnanca,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times    New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku), 
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

       Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokladmi doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava najneskôr  do 15. 6. 2020. Obálku označte „Výberové konanie MŠ Šťastná – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

        Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

         Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

________________________________________________________________________________________________

Riaditeľ Základnej školy, Mierová 46, 821 05 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. augusta 2020

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • doklad o vykonaní I. atestácie,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • orientácia v problematike základného vzdelávania,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o platnom funkčnom vzdelávaní,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho   pedagogického zamestnanca,
 • návrh koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na 5-ročné funkčné obdobie,  (v rozsahu 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku),
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokladmi doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava najneskôr do 15. 6. 2020. Obálku označte „Výberové konanie ZŠ, Mierová – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

      Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

      Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

________________________________________________________________________________________________

Riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. júla 2020

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • absolvovanie  I. atestácie,
 • znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 • orientácia v problematike základného a predprimárneho vzdelávania,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovanom funkčnom vzdelávaní,
 • doklad o potvrdení pedagogickej činnosti,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického  zamestnanca,
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje    2,5   cm so zarovnaním do bloku),
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokladmi doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava najneskôr  do 15. 6. 2020. Obálku označte „Výberové konanie ZŠ s MŠ Borodáčova – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

       Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

       Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.