Voľné pracovné miesta

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
hlavnej kuchárky
v materskej škole Šťastná 26.

 

Pracovná náplň: 

 • príprava jedál

Pracovný čas:

 • pondelok - piatok: 6:30 - 14:30 

Bližšie informácie na tel. čísle 0911 140 492.

________________________________________________________________________________________________  

V ý z v a

na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
opatrovateľ/ka detí v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

 

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008

alebo

 • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný kreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti
 • pozitívny prístup k deťom vo veku do 3 rokov
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony,
 • splnenie kvalifikačného predpokladu,
 • spoľahlivosť

Znalosti :

 • základná znalosť Microsoft Office-Word, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

 

Možnosť nástupu:  od 1. 12.  2019 alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 15.11. 2019

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte elektronicky alebo osobne do podateľne na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava, e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk


________________________________________________________________________________________________


Interný právnik na oddelení právnych služieb mestskej časti Bratislava-Ružinov
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov


Miesto práce

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava

Druh pracovného pomeru

 • plný úväzok

Termín nástupu

 • január 2020 alebo dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
komplexná právna agenda mestskej časti spočívajúca najmä:

 • v právnom zastupovaní mestskej časti v súdnych sporoch,
 • v podávaní návrhov a žalôb v civilnom procese, v podávaní návrhov na exekučné konania a v prihlasovaní pohľadávok do konkurzného konania,
 • v právnom posudzovaní a v pripomienkovaní zmlúv a iných právnych dokumentov,
 • v príprave právnych stanovísk a usmernení pre dotknuté útvary mestskej časti,
 • v tvorbe všeobecne záväzných nariadení, smerníc a interných právnych predpisov,
 • vo vedení správnych konaní a priestupkových konaní v postavení správneho orgánu,
 • v príprave materiálov do porady vedenia, miestnej rady a do miestneho zastupiteľstva,
 • vo vybavovaní žiadostí o poskytnutie predbežnej právnej ochrany podľa § 5 Občianskeho zákonníka,
 • vo vybavovaní žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
 • v právnom poradenstve pre jednotlivé odbory miestneho úradu,
 • v monitorovaní aktuálnej legislatívy vo vybranej oblasti a v jej aplikovaní do zverenej agendy,
 • v plnení ďalších úloh súvisiacich s právnou agendou podľa pokynov nadriadeného.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • platová trieda č. 8 podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finálna úroveň mzdy závisí od seniority uchádzača a od dĺžky započítateľnej odbornej praxe,
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie do výšky 3 % z hrubej mzdy
 • možnosť priznania polročných a koncoročných odmien v závislosti od dosiahnutých výsledkov práce
 • dovolenka nad rámec Zákonníka práce podľa Kolektívnej zmluvy,

Informácie o pracovnom pohovore
K žiadosti priložte:

 • profesijný štruktúrovaný životopis, eventuálne pracovné referencie,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kompletné žiadosti zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava alebo na e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk, a to v termíne do 08.11.2019.
Vybraní uchádzači budú telefonicky alebo mailom pozvaní na pracovné pohovory.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore
 • odbor právo
 • Počet rokov praxe

Na obsadzovanú pozíciu môže byť prijatý aj absolvent.
Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • prax advokátskeho koncipienta, prax v advokácii alebo prax na obdobnej pracovnej pozícii v samospráve alebo v štátnej správe výhodou,
 • samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, asertivita, iniciatívnosť, lojalita, výborné komunikačné schopnosti a písomný prejav, schopnosť operatívneho riešenia pridelených úloh, analytické myslenie, bezúhonnosť,
 • ovládanie práce s PC a so systémami právnych informácií a judikatúry samozrejmosťou.

________________________________________________________________________________________________

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
referent odboru sociálnych vecí / Kancelária prvého kontaktu
mestskej časti Bratislava - Ružinov

 
Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie I. stupňa  odbor sociálna práca

Kritériá výberu:

 • Vhodné pre absolventa
 • samostatnosť, výborné komunikačné schopnosti,
 • skúsenosti s prácou v teréne, pozitívny prístup ku klientom
 • schopnosť tímovej spolupráce

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Požadované odborné znalosti :

 • znalosť zákona č 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Počítačové znalosti :

 • pokročilá znalosť Microsoft Office – Word, Excel, Outlook Express

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • odporúčacie listy od predchádzajúcich zamestnávateľov sú výhodou.

Možnosť nástupu: 

 • ihneď

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi : 18. 10.2019

Kompletné žiadosti zasielajte elektronicky alebo doručte osobne do podateľne na adresu:

 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, p. Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava,
 • e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk.