Voľné pracovné miesta

________________________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava

 V ý z v a

na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Miesto výkonu práce:

 • Palkovičová 11/A , 821 08 Bratislava

 Vzdelanie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa (so zameraním na sociálnu prácu, psychológiu, pedagogiku, zdravotnícku oblasť)

Požadovaná prax :

 • Minimálne 3 roky v riadení alebo 5 rokov práce v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa alebo MŠ

Druh pracovného pomeru:

 • Hlavný pracovný pomer

 Ponúkaný plat :

 • V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1300€, podľa dĺžky dosiahnutej praxe)

 

Rámcová náplň práce:

 1. Zabezpečenie dodržiavania podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
 2. Zabezpečuje činnosť Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a to v odborných, zdravotných, výchovných a hospodárskych otázkach.
 3. Organizuje a kontroluje starostlivosť o deti, zodpovedá za úroveň zariadenia, za výsledky výchovnej práce, za hospodárenie a pravidelný chod zariadenia.
 4. Vedie presnú dokumentáciu súvisiacu s vedením jaslí, zachováva mlčanlivosť o osobných údajov detí a rodičov s ktorými prichádza do styku
 5. Zodpovedá  za  dodržiavanie  hygienických, zdravotných, výchovných a bezpečnostných zásad v  prevádzke  zariadenia  detských  jaslí
 6. V  spolupráci   s   hlavnou kuchárkou   stravovacej   prevádzky   zariadenia   zodpovedá   za zostavenie jedálneho   lístka ,   kontroluje   úroveň    poskytovaných   stravovacích služieb, zodpovedá   za dodržiavanie  predpisov  v  súlade  s  HACCP.
 7. Spolupracuje pri zostavovaní rozpočtu pre jasle a dbá o jeho rovnomerné plnenie a čerpanie, je hmotne zodpovedná za pokladničnú hotovosť.
 8. Zodpovedá za správu majetku zariadenia, prvotnú operatívno - technickú evidenciu  zvereného majetku,   vykonáva  jeho   pravidelnú  inventarizáciu,  vrátane  sumarizácie  hodnoty  zásob  a odsúhlasenia   s   účtovnými  dokladmi,  vyčísľuje   inventárne   rozdiely.

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Výborné komunikačné schopnosti
 • Orientácia v predpisoch v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel a v ďalších súvisiacich predpisoch
 • Výborné riadiace a organizačné schopnosti s predchádzajúcou skúsenosť s riadením projektov a tímu
 • Otvorenosť pre nové výzvy a témy, ochotu učiť sa
 • Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť
 • Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) vítané

Vodičský preukaz :

 • B

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Profesijný životopis s uvedením referencie
 • Overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Termín nástupu:  dohodou


Záujemci sa môžu uchádzať o túto pozíciu zaslaním písomnej žiadosti, spolu s požadovanými dokladmi, ktoré doručia na adresu:

Mestská časť Bratislava-Ružinov, Oddelenie personalistiky a miezd, Mgr. Michal Szabo, Mierová 21,  827 05 Bratislava, najneskôr do 22.09.2020. 

Vybraní uchádzači budú telefonicky a mailom pozvaní na výberové konanie.