Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 

 V ý z v a

na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/ riaditeľky Ružinovského domova seniorov

Miesto výkonu práce:

 • Sklenárová 14, 821 09 Bratislava

Vzdelanie:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (sociálna práca, právo, ekonomické  zameranie, odbor ošetrovateľstvo)

Požadovaná prax :

 • Minimálne prax 3 roky v riadiacej pozícii alebo 5 rokov praxe  v zariadení pre seniorov

Druh pracovného pomeru:

 • Hlavný pracovný pomer

 

Ponúkaný plat: Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňované niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

 

Rámcová náplň práce: 

 • Výkon činností štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie MČ Bratislava - Ružinov - zariadenia pre seniorov „Ružinovský domov seniorov“.
 • Riadenie, organizovanie a kontrola činností zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulosť prevádzky v zmysle platných noriem.
 • Vykonávanie analytickej činnosti v súvislosti s návrhom plánu a riadenia rozpočtu.
 • Analýza a vyhodnocovanie hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami organizácie.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie počtu zamestnancov,  mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov.
 • Vykonávanie práce vo verejnom záujme súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb fyzickej osoby, uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb fyzickej osoby.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Výborné komunikačné schopnosti.
 • Orientácia v predpisoch v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnych služieb, verejnej správy a samosprávy, rozpočtových pravidiel a v ďalších súvisiacich predpisoch.
 • Výborné riadiace a organizačné schopnosti s predchádzajúcou skúsenosť s riadením projektov a tímu.
 • Otvorenosť pre nové výzvy a témy, ochota učiť sa.
 • Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
 • Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
 • Manažér kvality pre zariadenia sociálnych služieb výhodou.
 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) vítané.

Vodičský preukaz :

 • B

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Profesijný životopis s uvedením referencie.
 • Overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 • Potvrdenie o požadovanej praxi.
 • Predloženie písomnej koncepcie efektívneho riadenia a vízie rozvoja Ružinovského domova seniorov.

 

Termín nástupu:  dohodou

Kompletné žiadosti zasielajte poštou,  resp. doručte osobne do podateľne

Miestny úrad Bratislava-Ružinov
Útvar personálnej práce a miezd
Ing. Eva Kaiserová
Mierová 21
827 05 Bratislava

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Ružinovského domova seniorov  - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 30. júna 2019.

Na osobný pohovor budú pozvaní len  tí uchádzači, ktorí spĺnia stanovené podmienky a ktorí predložia v termíne  požadované doklady.

________________________________________________________________________

Archivár stavebného úradu
Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Ružinov
Stavebný úrad


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Archivácia a súvisiace činnosti vykonávané pre stavebný úrad.


Ponúkaný plat

 • Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude ustanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • vysokoškolské I. stupňa a vyššie

Vzdelanie v odbore

 • VŠ – študijný odbor archívnictvo

Jazykové znalosti

 • Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Počet rokov praxe

 • aspoň 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Kritériá výberu:

 • prax v odbore min. 3 rokov
 • operatívnosť, samostatnosť, komunikačné schopnosti
 • znalosť MS Office
 • bezúhonnosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • splnenie kvalifikačného predpokladu

Informácie o výberovom konaní

 • Predpokladaný nástup: 01.08.2019 (prípadne podľa dohody)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný životopis

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte mailom, alebo doručte osobne do podateľne:

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Útvar personálnej práce a miezd
Mgr. Michal Szabo
Mierová 21
827 05 Bratislava

e-mail: michal.szabo@ruzinov.sk

Termín osobného pohovoru bude vybraným uchádzačom oznámený mailom alebo telefonicky

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

 • 12.07.2019