Voľné pracovné miesta

_____________________________________________________________________________________________


V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
Informátor
mestskej časti Bratislava-Ružinov 


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vykonáva dozor v objekte budovy
 • zabezpečuje ochranu budovy proti krádežiam, prepadnutiam a živelným pohromám pravidelnou kontrolou,
 • obsluhuje telefónnu ústredňu mimo pracovnej doby,
 • zisťuje a nahlasuje poruchy a závady na budove a zariadeniach zistených pri kontrole,
 • v záujme bezpečnosti kontroluje pohyb osôb v objekte
 • informuje klientov o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností ,
 • telefonicky upovedomuje zamestnancov o čakajúcich klientoch podľa pokynov nadriadeného
 • vykonáva kontrolu budovy za účelom zabezpečenia požiarnej ochrany mimo stránkových hodín

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

 • 17.3.2020

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

 • Slovenský jazyk - Expert (C2)

Pozícia je vhodná pre absolventa

 • Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • dochvilnosť

___________________________________________________________________________________________________

V ý z v a
na obsadenie pracovného miesta zamestnanca na pozíciu
upratovač/ka v detských jasliach
mestskej časti Bratislava-Ružinov

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

 • Základné vzdelanie alebo SOU

Kritériá výberu:

 • vhodná pre absolventa
 • samostatnosť, zmysel pre poriadok
 •  zodpovednosť

Predpoklady na prijatie do zamestnania :

 • spôsobilosť na právne úkony
 • spoľahlivosť, pracovitosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • profesijný štruktúrovaný životopis.

Možnosť nástupu:  ihneď  alebo dohodou

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 14.03.2019

Kompletné žiadosti zasielajte resp. doručte osobne do podateľne na adresu:

Mestská časť Bratislava - Ružinov, Oddelenie personalistiky a miezd -Michal Szabo,

email: michal.szabo@ruzinov.sk                   Telefón: 02/48284225

_____________________________________________________________________________________________

Riaditeľ Materskej školy, Šťastná 26, 827 05 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. júna 2020

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa

  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch

  pedagogických a odborných zamestnancov,

- zdravotná spôsobilosť,

- bezúhonnosť,

- ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

- získaná I. atestácia,

- znalosť príslušnej školskej legislatívy,

- orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania,

- znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

- osobnostné a morálne predpoklady,

- vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný životopis,

- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

- overená kópia dokladu o získaní I. atestácie,

- overená kópia dokladu o absolvovanom funkčnom vzdelávaní,

- doklad o potvrdení pedagogickej činnosti,

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

  pedagogického   zamestnanca,

- návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times

   New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm so zarovnaním do bloku),

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

  18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

       Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokladmi doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava najneskôr  do 28. 2. 2020. Obálku označte „Výberové konanie MŠ Šťastná – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

        Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

         Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

________________________________________________________________________________________________

Riaditeľ Základnej školy, Mierová 46, 821 05 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. augusta 2020

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa

  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch

  pedagogických a odborných zamestnancov,

- zdravotná spôsobilosť,

- bezúhonnosť,

- ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

- doklad o vykonaní I. atestácie,

- znalosť príslušnej školskej legislatívy,

- orientácia v problematike základného vzdelávania,

- znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)

- osobnostné a morálne predpoklady,

- vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný životopis,

- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

- overená kópia dokladu o platnom funkčnom vzdelávaní,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

  pedagogického zamestnanca,

- návrh koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na 5-ročné funkčné obdobie,  

  (v rozsahu 3 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje 2,5 cm

   so zarovnaním do bloku),

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona

  č. 18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokladmi doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava najneskôr do 28. 02. 2020. Obálku označte „Výberové konanie ZŠ, Mierová – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

      Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

      Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

________________________________________________________________________________________________

Riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, 821 03 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. júla 2020

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa

  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch

  pedagogických a odborných zamestnancov,

- zdravotná spôsobilosť,

- bezúhonnosť,

- ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

- absolvovanie  I. atestácie,

- znalosť príslušnej školskej legislatívy,

- orientácia v problematike základného a predprimárneho vzdelávania,

- znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

- osobnostné a morálne predpoklady,

- vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základnej školy.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný životopis,

- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

- overená kópia dokladu o absolvovanom funkčnom vzdelávaní,

- doklad o potvrdení pedagogickej činnosti,

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

  pedagogického  zamestnanca,

- návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times

   New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje    2,5   cm so zarovnaním do bloku),

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

  18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

        Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokladmi doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava najneskôr  do 28. 2. 2020. Obálku označte „Výberové konanie ZŠ s MŠ Borodáčova – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

       Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

       Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.

________________________________________________________________________________________________

Riaditeľa Základnej školy, Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. augusta 2020

 

Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa

  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

  a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch

  pedagogických a odborných zamestnancov,

- zdravotná spôsobilosť,

- bezúhonnosť,

- ovládanie štátneho jazyka slovom i písmom,

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,

- absolvovanie  I. atestácie,

- znalosť príslušnej školskej legislatívy,

- orientácia v problematike základného vzdelávania,

- znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

- osobnostné a morálne predpoklady,

- vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia základných škôl.

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania,

- štruktúrovaný životopis,

- overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

- overená kópia dokladu o absolvovanom funkčnom vzdelávaní,

- doklad o potvrdení pedagogickej činnosti,

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho

  pedagogického  zamestnanca,

- návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3 strán, typ písma Times

  New  Roman, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie, okraje  2,5   cm so zarovnaním do bloku),

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.

  18/2018   Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

       Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokladmi doručte v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava najneskôr  do 28. 2. 2020. Obálku označte „Výberové konanie ZŠ Vrútocká – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.

       Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí nepredložia všetky požadované doklady.

        Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačovi oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.