Tlačivá: Zeleň - výrub, rozkopávka, zaujatie verejného priestranstva

Ohlásenie havarijného stavu na inžinierskej sieti v zeleni   PDF   RTF
Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia   PDF   RTF
Žiadosť o rozkopávku (zeleň)   PDF   RTF
Žiadosť o súhlas so zaujatím verejného priestranstva vo verejnej zeleni   PDF   RTF
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny   PDF   RTF