Všeobecne záväzné nariadenia

24/2018

o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti