Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.

Mlynské luhy 19

821 05 Bratislava

Telefón: + 421 2 43 41 29 55, + 421 2 43 41 29 54

              + 421 2 55 56 14 10 (správa trhovísk)

Web: www.rpvps.sk

Predseda predstavenstva: Ing. Milan Sokol

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s. je spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je mestská časť Bratislava-Ružinov. Predmetom podnikania spoločnosti je zabezpečovanie a poskytovanie verejnoprospešných služieb.

Ružinovský podnik verejno- prospešných služieb a.s. poskytuje a zabezpečuje tieto hlavné služby:

 • letné a zimné čistenie komunikácií III a IV. triedy, verejných priestranstiev, chodníkov
 • osádzanie, vyprázdňovanie a údržbu odpadových nádob
 • zber a odvoz komunálneho odpadu
 • správu, údržbu trhovísk, vrátane vyberania poplatkov a nájomného za používanie zariadení trhovísk a za    zaujatie verejného priestranstva na nich
 • správu a prevádzku parkovísk
 • správu a prevádzku detských ihrísk a pieskovísk
 • údržbu verejnej zelene
 • osádzanie a údržbu lavičiek
 • prevádzkovanie a údržbu športových zariadení a areálov
 • prenájom nevyužitých priestorov zverených objektov podľa Zásad prideľovania nebytových priestorov vo vlastníctve MČ Bratislava-Ružinov určených do nájmu na prevádzkovanie obchodu a služieb
 • likvidáciu neriadených skládok zmiešaného odpadu

 

Ďalej poskytuje služby aj fyzickým a právnickým subjektom:

 • údržba zelene
 • kontajnerová preprava odpadu
 • zimná údržba cestnej komunikácie

 

Zberný dvor, Mlynské luhy 19 

Záhradný odpad do 100 kg bezplatne pre obyvateľov Ružinova, 100 kg - 2,00 €

Kusový odpad 100 kg 4,00 €

Stavebný odpad 100 kg 5,00 €

Odpad musí byť zabalený v plastových vreciach

Uvedené ceny sú s 20% DPH

 

Čas odberu odpadu:

Pondelok - Piatok 8:00 - 14:00
Sobota 8:00 - 12:00 (len záhradný odpad)
POKLADŇA: Pondelok - piatok 8:00 - 14:00