Všeobecne záväzné nariadenia

8/2019

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

dopĺňa VZN 25/2018, dopĺňa VZN 21/2017