Všeobecne záväzné nariadenia

8/2019

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

dopĺňa VZN 21/2017