Dotačný program

MČ Bratislava-Ružinov poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti:

 • kultúrno - spoločenské aktivity,
 • vzdelávanie,
 • telovýchova, šport a mládež,
 • sociálna oblasť,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • rozvoj komunitného života.

Dotáciou sa rozumie nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov.


MČ Bratislava-Ružinov poskytuje komunitné a rozvojové dotácie.

Komunitnou dotáciou je dotácia, ktorej účelom je podpora komunitných krátkodobých projektov, zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide o projekty ako napríklad športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, tvorivé dielne. 

Na komunitné dotácie je vyčlenených 70% z celkového objemu finančných prostriedkov, čo je cca 177 000 eur. Tento pomer môže byť v zmysle VZN zmenený.

Vyzva komunitne dotacie

Rozvojovou dotáciou je dotácia, ktorej primárnym účelom je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala dlhodobo (min. 3 roky) a preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova. Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre ďaľší rozvoj organizácie. 

Na rozvojové dotácie je vyčlenených 30% z celkového objemu finančných prostriedkov, čo je cca 76 000 eur. Tento pomer môže byť v zmysle VZN zmenený.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie rozvojova dotacia


Žiadateľ môže podať v jednom rozpočtovom období buď len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí, alebo len jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí. V prípade porušenia je posudzovanie podaných žiadostí o poskytnutie dotácie tohto žiadateľa zastavené.

Harmonogram aktivít:

 1. Termín na predkladanie žiadosti o rozvojovú a komunitnú dotáciu do 16.3.2020 - predkladanie ukončené
 2. Spracovanie žiadostí Miestnym úradom Ružinov
 3. Hodnotenie úplných žiadostí dotačnou komisiou
 4. Doloženie dodatočných povinných príloh
 5. Schválenie starostom MČ Bratislava-Ružinov a podpis zmluvy


Dotačný program sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 17/ 2019 z 10. decembra 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov. Žiadosti o dotácie posudzuje dotačná komisia.