Súhlas na pobyt pre cudzincov

Súhlas obce k udeleniu prechodného pobytu pre cudzinca

Dňa 1.1.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 376/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov. Tento zákon prináša obciam povinnosť uvedenú v § 32 ods. 2, písm. k) , a to vyjadriť súhlas o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Pripojený odkaz poukazuje na
§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu sú:
Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Cieľom legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

Nakoľko zákon exaktne odkazuje iba na požiadavky na byty, podľa nášho názoru sa obec môže vyjadrovať iba k ubytovaniu v bytoch, bez ohľadu na to, ci sa nachádzajú v bytových domoch, alebo rodinných domoch. V ostatných prípadoch vydá obec vyjadrenie o nepríslušnosti.

Formulár žiadosti a súhlas na spracovanie osobných údajov je potrebné vyplniť a podpísať žiadateľom. Každý žiadateľ je povinný vyplniť samostatný formulár.

Vzhľadom ku skutočnosti, že žiadateľ je cudzinec, nepredpokladá sa použitie zaručeného elektronického podpisu v zmysle legislatívy SR, preto je potrebné originál podpísaných tlačív osobne, alebo poštovou prepravou doručiť Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212.

Súbory na stiahnutie