Všeobecne záväzné nariadenia

7/2009 O bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Platné
6/2008 O úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
5/2008 Ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike Platné
4/2008 O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách. Zrušené
2/2008 Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
7/2004 O umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov Zrušené
2/2003 O niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti. Zrušené
1/2003 O dodržiavaní čistoty a poriadku Zrušené
19/2002 Ktorým sa zrušuje VZN 2/1999 Platné
17/2001 O používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti. Zrušené
16/2000 Ktorým sa zrušuje VZN 16/1993 o stanovení percentuálneho podielu bytov určených na sociálne bývanie Platné
13/2000 O užívaní miestnych pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Platné
11/2000 O zrušení niektorých VZN mestskej časti Bratislava - Ružinov Platné
9/2000 Požiarny poriadok Zrušené
18/1998 Trhový poriadok pre trhoviská v správe S VPS Bratislava Ružinov na území Mestskej časti Bratislava Ružinov Zrušené
« naspäť 1 2345 ďalej »