Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 25.06.2019 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Ružinov na 2. polrok 2019
 3. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov dodržiavania hospodárnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na  základných školách
 4. Správa z kontroly prideľovania bytov mestskej časti a preverenie aktuálnosti podmienok a kritérií, na základe ktorých mestská časť prideľuje svoje byty.
 5. Záverečný účet a správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2018
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.o. za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2018
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2018
 9. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za rok 2018
 10. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2018
 11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 zo dňa 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
 12. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
 13. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľného majetku v správe Materskej školy, Stálicová 2, 821 02 Bratislava
 14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019 zo dňa ........... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 14/2016 zo dňa 13.12.2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 15. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./ 2019        zo dňa ........... 2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 16. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..........2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018
 17. Návrh zásad poskytovania finančných príspevkov na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov - rozšírenie
 18. Poskytnutie bytovej náhrady Júliusovi Sninčákovi a Eleonóre Sninčákovej zo Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave
 19. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 20. Návrh na prehľad lokalít, v ktorých sú umiestnené garáže na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov – k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka
 21. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“ parc.č. 2707/5 a parc.č. 2707/11, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Farebnej ulici, ktoré sú   vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 22. Návrh  na prevod pozemku pod garážou registra KN – C, parc.č.  15675/92, k. ú. Ružinov, nachádzajúceho sa na Sputnikovej ulici, ktorý je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverený do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľa garáže,  situovanej na predmetnom pozemku podľa § 9a ods.8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 23. Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie školstva, kultúry a športu
 24. Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie informatizácie
 25. Návrh na voľbu členov z radov občanov-neposlancov do Komisie finančnej a podnikateľských činností
  25a) Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie dopravy
  25b) Návrh na voľbu člena z radov občanov-neposlancov do Komisie územného plánovania a životného prostredia
 26. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
 27. Interpelácie
 28. Rôzne

 
Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 

Informatívne materiály:   

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
 3. Informácia  o zmene organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 4. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 30.04.2019

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia