Všeobecne záväzné nariadenia

22/2017

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov