Všeobecne záväzné nariadenia

19/2017

o poskytovaní finančných dotácií a grantov

dopĺňa VZN 7/2015