Všeobecne záväzné nariadenia

23/2017

o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov

dopĺňa VZN 7/2015