Všeobecne záväzné nariadenia

4/2015

Dátum zverejnenia: 30.04.2015
Dátum účinnosti: 15.05.2015

o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

dopĺňa VZN 4/2008

bolo zrušené s VZN 10/2015