Všeobecne záväzné nariadenia

9/2015

Dátum zverejnenia: 12.11.2015
Dátum účinnosti: 01.12.2015

ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhoviská na území mestskej časti Bratislava-Ružinov

ruší VZN 18/1998