Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 15.10.2019 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Bezpečnostná situácia v mestskej časti Bratislava-Ružinov od 1.1.2019 do 30.9.2019 - Ústna prezentácia
 3. Správa o výsledkoch práce a činnosti Mestskej polície, Expozitúra Bratislava II od 1.1.2019  do 30.9.2019 - Ústna prezentácia
 4. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za  školský rok 2018/2019 a to:
  a) Materská škola, Bancíkovej 2,
  b) Materská škola, Exnárova 6,
  c) Materská škola, Medzilaborecká 4,
  d) Materská škola, Miletičova 37,
  e) Materská škola, Piesočná 2,
  f) Materská škola, Pivonková 9,
  g) Materská škola, Prešovská 28,
  h) Materská škola, Stálicová 2,
  i) Materská škola, Šťastná 26,
  j) Materská škola, Velehradská 24,
  k) Materská škola, Západná 2,
 5. Správa o štruktúre a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov za  školský rok 2018/2019 a to:
  a) Základná škola, Borodáčova 2,
  b) Základná škola, Drieňová 16,
  c) Základná škola, Kulíškova 8,
  d) Základná škola, Medzilaborecká 11,
  e) Základná škola, Mierová 46,
  f) Základná škola, Nevädzova 2,
  g) Základná škola, Ostredková 14,
  h) Základná škola, Ružová dolina 29,
  i) Základná škola, Vrútocká 58

  Body 4 a 5 budú prerokované v zlúčenej rozprave.

 6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánov školskej samosprávy materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zrušení Materskej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zrušení Základnej školy, Borodáčova 2, Bratislava
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava

  Body 7, 8 a 9 budú prerokované v zlúčenej rozprave.

 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ... októbra 2019 o ochrane verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzkarní na území mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 z ....... 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Body 10 a 11 budú prerokované v zlúčenej rozprave.

 12. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl.48)
 13. Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Vietnamská 13“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO
 14. Správa o výsledku kontroly prideľovania bytov mestskej časti, aktuálnosti plnenia podmienok, pre opakované uzatvorenie nájmu, resp. predĺženia doby nájmu v zmysle § 5 odst. 2 VZN č. 4/2019, taktiež kontrola plnenia podmienok platenia riadne a včas
 15. Návrh na zrušenie bodu D. uznesenia č. 300/XVII/2016 zo dňa 7.7.2016
 16. Vystúpenie riaditeľa TVR a RE, s. r. o. k hospodáreniu a fungovaniu TVR a RE, s. r. o. 
  Ústna prezentácia na základe písomnej žiadosti riaditeľa spoločnosti TVR a RE, s. r. o.
 17. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, a.s. za rok 2018
  Správa bude prerokovaná ako termínovaný bod po ukončení vystúpenia občanov formou diskusie poslancov s predstaviteľmi mestskej časti a s generálnym riaditeľom spoločnosti RP VPS, a.s.
 18. Kontrola plnenia uznesení
 19. Interpelácie
 20. Rôzne
 
Vystúpenie občanov o 17.00 hod.
 

Informatívne materiály: 

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 2. Súhrnná informatívna správa o činnosti  základných  a materských  škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov za školský rok 2018/2019
 3. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Ružinov podaných dňa  17.09.2019
 4. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo  dňa  17.09. 2019

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia