Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 04.02.2020 o 14:00

Program

       Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu

 1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2020-2022
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa .....2019, ktorým sa mení  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 22.09.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 1. a) Návrh na schválenie založenia obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným (Ružinovskej rozvojovej spoločnosti, s. r. o.)
 2. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, identifikačné číslo 35 874 686
 3. Návrh na schválenie zmeny Stanov spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, identifikačné číslo 35 828 064
 4. Návrh - Zriadenie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete - optická prípojka v areáli Vietnamská
 5. Návrh - Delegovanie zástupcov zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánu školskej samosprávy pri Základnej škole s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava
 6. Návrh na riešenie regulácie územia a dopravnej situácie v lokalite Starého Ružinova
 7. Kontrola plnenia uznesení
 8. Interpelácie
 9. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 1. Informatívna správa - Delimitácia Denných centier z Ružinovského domova seniorov pod mestskú časť Bratislava-Ružinov
 2. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 3. Informácia - Prevádzkový poriadok; Objekt : Štrkovecké jazero - aktualizácia
 4. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Ružinov podaných dňa  10. 12.2019
 5. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na  miestnom  zastupiteľstve   zo  dňa  10. 12. 2019
 6. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2019 útvarom miestneho kontrolóra
 7. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za rok 2019 

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia