Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 17.09.2019 o 14:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu
 2. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2019
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2019
 4. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2019
 5. Rozbor činnosti a  hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od        01.01.2019 do 30.06.2019
 6. Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 2018 (TVR a RE, s.r.o.)
 7. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti  Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, a.s. za rok 2018
 8. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2019
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019, zo dňa.............2019, ktorým sa zriaďuje Výdajná školská jedáleň, Banšelova 4 v Bratislave
 10. Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov
 11. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 12. Zmluva o výpožičke (s RPVPS,a.s.)
 13. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Ružinovského domova seniorov
 14. Návrh  na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov, Pažítková 2, 821 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov, Pažítková 2, 82101 Bratislava
 15. Návrh na udelenie Verejného ocenenia mestskej časti Bratislava-Ružinov
 16. Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pracovných priestorov pre expozitúru MsP Bratislava II v inom objekte Listová 4 v Bratislave
 17. Návrh na spolufinancovanie projektu s názvom  „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Vietnamská 13“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO
 18. Návrh na voľbu členov komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov z radov občanov - neposlancov (KSSl)
 19. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 20. Vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie – pasport stavby
 21. Návrh na výsadbu zelene na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Ružinov
 22. Návrh  na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 23. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Materskej škole Šťastná 26, Bratislava
 24. Správa o výsledku kontroly dodržiavania  zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj
 25. Kontrola plnenia uznesení
 26. Interpelácie
 27. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 2. Analýza školského stravovania v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Informácia o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2019 (TVR a RE, s.r.o.)
 4. Informácia o stave hospodárenia CULTUS Ružinov, a.s. za I. polrok 2019
 5. Informácia o stave Spoločnosti  RP VPS, a.s. za 1. a 2. štvrťrok 2019
 6. Informácia o dodržiavaní zákona č. 343/2015 Z.z. „O verejnom obstarávaní a o zmene     a doplnení niektorých zákonov“ a VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava-Ružinov     o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov za I. polrok 2019
 7. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2019 - organizácie
 8. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2019 – miestny kontrolór
 9. Informácia o rokovaniach so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) o možnostiach výstavby nájomných bytov a možnostiach výstavby zriadenia sociálnych služieb
 10.  Informácia o investičnom zámere YOSARIA PLAZA a.s.
 11. Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Ružinov podanej dňa  06.08.2019
 12. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na  miestnom  zastupiteľstve   zo  dňa  25.06. 2019

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia