Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 04.05.2020 o 14:00

Program

       Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu

 1. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2020
 2. Návrh na obstaranie nového investičného úveru pre mestskú časť Bratislava-Ružinov
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020  zo dňa ............ o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020 zo dňa ............ o zriadení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2020 zo dňa ............ o zrušení Základnej školy, Ostredková 10, Bratislava
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ....../2020    zo dňa ..........., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 26/2018 zo dňa 26. júna 2018 a všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 zo dňa 25. júna 2019
 7. Návrh na poskytnutie bytovej náhrady Ondrejovi Miťkovi a Tatiane Miťkovej zo Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v Bratislave
 8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi  odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 9. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a intených predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s.
 10. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
 11. Interpelácie
 12. Rôzne

Informatívny materiál:

 1. Informácia o krízových plánoch a vykonaných opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 v mestskej časti Bratislava-Ružinov
 2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Ružinov podaných dňa  04.02.2020

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

S vylúčením verejnosti v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, číslo: OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020, ktorým sa štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy ukladá povinnosť od 22.4.2020 do odvolania:

 • „Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov“.


Právo verejnosti byť informovaný o priebehu rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov a v záujme zachovania čo najväčšej transparentnosti bude aj tento krát priebeh rokovania miestneho zastupiteľstva zabezpečený priamym prenosom v rámci vysielania televízie Ružinov.

Záznam zasadnutia