Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 10.12.2019 o 14:00

Program

       Otvorenie, voľba overovateľov, návrhovej komisie, schválenie programu

 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....../2019 zo dňa .....2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2019 z 10. decembra 2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ......./2019 zo dňa ......2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o  úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018       a v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019
 4. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove Banšelova 4, súpisné číslo 3988, v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. Výpožička hnuteľného majetku (s RPVPS, a.s.)
 6. Návrh Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve zo dňa 13.3.2013 uzatvorenej medzi mestskou časťou Bratislava-Ružinov a RPV-PS, a.s.
 7. Návrh na odvolanie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so sídlom Tomášikova 25, 821 01 Bratislava, z funkcie riaditeľky
 8. Návrh na menovanie do funkcie riaditeľky Knižnice Ružinov, príspevkovej organizácie so sídlom Tomášikova 25, 821 01 Bratislava
 9. Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II
 10. Návrh na odvolanie a vymenovanie nového člena spoločnosti Ružinovský podnik verejno - prospešných služieb, a. s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO: 35828 064
 11. Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 12. Správa o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov v príspevkovej organizácii v Ružinovskom športovom klube, p.o.
 13. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Ružinov na 1. polrok 2020
 14. Kontrola plnenia uznesení
 15. Interpelácie
 16. Rôzne

 

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 2. Informácia - RŠK - MS v hokeji dievčat do 18 r.
 3. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na  miestnom  zastupiteľstve zo dňa 12.11.2019

 

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia