Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 12.11.2019 o 14:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov,  schválenie  programu
 2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
 3. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami registra „C“  parc.č. 1349/2, 1349/3, 1349/4, 1349/6, 1349/8, 1349/10, 1349/11, 1349/12, 1349/15, 1349/21  k. ú. Ružinov a pozemkov priľahlých ku garážam registra „C“ parc.č. 1349/84, 1349/87, 1349/89, 1349/93, 1349/94, 1349/95, 1349/96, 1349/97, 1349/98, 1349/99, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Borodáčovej - Ondrejovovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 4. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov v lokalite ulíc Bajkalská, Mlynské nivy, parciel registra „C“KN parc. č. 15425/40, parc. č. 15425/41, parc. č. 15425/60, parc. č. 15425/61, parc. č. 15425/62, parc. č. 15425/63 a parc. č. 15425/64, kat. úz. Nivy, evidovaných na LV č. 1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, za účelom majetkovoprávneho usporiadania stavby: „Športový areál TJ Doprastav, Mlynské nivy“, do vlastníctva spoločnosti Grafen Au s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 47 942 002, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom projektu „Vodozádržné opatrenia na ZŠ Vrútocká č. 58, Bratislava“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na RO
 6. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánu školskej samosprávy pri Základnej škole, Ružová dolina 29, Bratislava
 7. Návrh na pomenovanie verejnej plochy – parku – pred Paneurópskou vysokou školou
 8. Návrh na určenie sobášneho dňa, miesta a doby konania sobášnych obradov
 9. Návrh na rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 10. Návrh na zvýšenie transparentnosti obchodných spoločností s majoritnou majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Ružinov
 11. Kontrola plnenia uznesení
 12. Interpelácie
 13. Rôzne

 
Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón a prehľad o konaniach o stavebných uzáverách mestskej časti  Bratislava-Ružinov
 2. Informácia o stave hospodárenia Ružinovského športového klubu, p.s.  za 3. štvrťrok 2019
 3. Prehľad o stave spoločnosti Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. za  3. štvrťrok 2019
 4. Informácia „Harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov na rok 2020“
 5. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava-Ružinov podaných dňa  15.10.2019
 6. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 15.10.2019

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia