Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 30.04.2019 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia č. .........../2019 zo dňa ..................2019 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 zo dňa ..... 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava- Ružinov č.13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
 4. Návrh novely č. ..../2019 z 30. apríla 2019 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č.8 /2011 o nájme bytov zo dňa 13.12.2011, ktorým sa určujú zásady predeľovania bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41, v Bratislave a ktorým sa určuje doba nájmu v bytoch vo vlastníctve mesta Bratislavy zverených do správy mestskej časti a v obecných bytoch, ktoré sa nachádzajú v dome zverenom do správy mestskej časti v znení noviel č.15/2012, č.22/2012 a č.23/2012
 5. Návrh na súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov s obstarávaním Územného plánu zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada
 6. Návrh na schválenie ÚPN-Z Trnávka – stred, zmeny a doplnky 01
 7. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ..../2019 zo dňa .....2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č.2/2015 zo dňa 17.02.2015, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred
 8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení zberu použitého šatstva na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 9. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Dubických z MŠ Stálicová 2 v Bratislave
 10. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
 11. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo námestie č. 10,11, Košická č. 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov v bytovom dome
 12. Návrh - Dodatok č. 6 k Zmluve o komplexnom nájme majetku (Cultus Ružinov, a.s.)
 13. Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej organizácie Ružinovský domov seniorov, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava
 14. Návrh na dodatočnú voľbu prísediacich na Okresnom súde Bratislava II.
 15. Návrh Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia, ktorá predkladá odporúčanie na podpísanie zmlúv o poskytnutí grantov s navrhovanou výškou finančných prostriedkov
 16. Správa o výsledku kontroly uplatňovania VZN č. 13/2016 (spoločné stravovanie dôchodcov v určených zariadeniach a úhrada nákladov spojených s realizáciou zájazdov pre dôchodcov, ktorým finančné príspevky poskytuje mestská časť)
 17. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
 18. Interpelácie
 19. Rôzne

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít"
 3. Informácia o dodržiavaní zákona č. 343/2015 Z.z. „ O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov" a VZN č. 13/2012 mestskej časti Bratislava-Ružinov o zásadách hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Ružinov za II. polrok 2018
 4. Informácia o stave spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za 4. štvrťrok 2018
 5. Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2018

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia