Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 22.11.2016 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
  Predkladá: PaedDr. Orságová, riaditeľka ZŠ Nevädzova
 3. Informácia o stave hospodárenia a personálnom obsadení v Ružinovskom športovom klube, p. o. za 3. štvrťrok 2016
  Predkladá: Ing. Lenár, riaditeľ RŠK, p.o.
 4. Návrh 2. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: starosta
 5. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva
  Predkladá: starosta
 6. Stanovisko Mestskej časti Bratislava Ružinov k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – solidarita a výnosy z priestupkov
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na vrátenie pozemku registra „C" parc. č. 14790/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m² kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 94, zo dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.
  Predkladá: starosta
 8. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „E" v katastrálnom území Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pre realizáciu stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia" do nájmu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá: starosta
 9. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov registra „C" KN v katastrálnom území Nivy k majetkovoprávnemu usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom, za účelom realizácie stavby „Diaľnica D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – rekonštrukcia" a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz", Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, podľa ust. § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  Predkladá: starosta
 10. Zmena stanov spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. so sídlom na Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, IČO: 35 874 686
  Predkladateľ: starosta
 11. Doplnenie finančných pravidiel prenájmu priestorov v správe MČ Bratislava – Ružinov o prenájom pozemkov
  Predkladá: starosta
 12. Schválenie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava –Ružinov a mestom Mtskheta
  Predkladá: starosta
 13. Správa o výsledku kontroly akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s.
  Predkladá: miestny kontrolór
 14. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 15. Interpelácie
 16. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón Mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Prehľad o stave spoločnosti RPV-PS, za 3. štvrťrok 2016
  Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS, a.s.
 3. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít"
  Predkladá: starosta
 4. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov podaných dňa 27.09.2016
  Predkladá: prednosta
 5. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia