Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 15.12.2015 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava
  Predkladá: Mgr. Ľ: Karelová, riaditeľka RDS
 3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov – MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava
  Predkladá: Mgr. Ľ: Karelová RDS
 4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Nevädzova 2, 821 01 Bratislava, katastrálne územie Ružinov, Bratislava II.
  Predkladá: PaedDr. Mária Orságová, riaditeľka ZŠ Nevädzová
 5. Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu.
  Predkladá: prednosta
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. ../2015 zo dňa .............../2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava - Ružinov
  Predkladá: starosta
 7. Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu
  Predkladá: Mg. Martin Pener, zástupca starostu
 8. Návrh – Zriaďovacia listina Detské jasle, prevádzka detských jaslí
  Predkladá: starosta
 9. Záväzok MČ Bratislava - Ružinov k vyriešeniu priestorového rozdelenia ZUŠ Exnárová 6 a MŠ Bancíkovej, ET Exnárová 6. Zmluva o poskytnutí dotácie.
  Predkladá: starosta
 10. Tretia zmena rozpočtu na rok 2015
  Predkladá: starosta
 11. Návrh na pridelenie dotácie pre Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO a Športový hokejbalový klub Ružinov Bratislava
  Predkladá:MVDr. Marián Gajdoš, zástupca starostu
 12. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2016 -2018
  Predkladá: starosta
 13. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov k tzv. solidarite v rámci systému rozdeľovania financií medzi MČ hl. m. SR Bratislavy
  Predkladá: starosta
 14. Návrh Grantový program / výzva mestskej časti Bratislava- Ružinov pre rok 2016
  Predkladá: Ing. Arch. Lucia Štasselová, poslankyňa
 15. Poskytnutie bytovej náhrady rodine Krištofičovej z MŠ Šťastná
  Predkladá: Mgr. Martin Pener, zástupca starostu
 16. Návrh 1) na odňatie správy nehnuteľného Mestskej časti Bratislava - Ružinov stavby- „Materskej školy", na Západnej ul. č. 2., v Bratislave, súp.č. II. 3268, kat. úz. Ružinov na parc. č. 1201/1, zo správy Materskej školy Piesočná 2, 821 04 Bratislava 2) na zverenie správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava - Ružinov stavby „Materskej školy", na Západnej ul. č. 2., v Bratislave, súp.č. II. II.3268, kat. úz. Ružinov na parc.č. 1201/1, do správy Materskej školy Západná 2, 821 02 Bratislava
  Predkladá: starosta
 17. Návrh 1) na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - „Materskej školy", na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp.č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na parc. č. 1197/126, 1197/177,1197/178 zo správy Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2) na zverenie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - „Materskej školy", na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp.č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na parc.č. 1197/126, 1197/177,1197/178 do správy Materskej školy Exnárova 6, 821 03 Bratislava
  Predkladá: starosta
 18. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností , katastrálne územie Trnávka: pozemku registra „C" , lokalita Nerudovej ul.: parc. č. 14951/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 36m², do bezpodielového spoluvlastníctva: 1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½ a do vlastníctva 2. Ing. Ján Kobliška, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele ½ podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 19. Návrh na schválenie prenájmu časti – pozemku registra „C", kat. úz. Trnávka parc. č 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 20. Informácia o stave spoločnosti RPV-PS
  Predkladá: predseda predstavenstva RPV-PS
 21. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno – prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  Predkladá: prednosta
 22. Pokračovanie revitalizácie RP VPS, a.s.
  Predkladá: Ing. M. Sokol, predseda predstavenstva
 23. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016
  Predkladá: Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór
 24. Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy
  Predkladá: Ing. Günther Furin, hlavný kontrolór
 25. Návrh na určenie termínov zasadnutí MR a MZ na rok 2016
  Predkladá: prednosta
 26. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 27. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 28. Interpelácie
 29. Rôzne

Vystúpenie občanov o 17:00 hod

Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava – Ružinov
  Predkladá: prednosta
 2. Správa o stave areálov MŠ a ZŠ z hľadiska bezpečnosti životného prostredia
  Predkladá: prednosta
 3. Zoznam nájomných zmlúv MČ a jej rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností, v ktorých je MČ jediným spoločníkom alebo akcionárom na bilboardy a inú exteriérovú reklamu
  Predkladá: starosta
 4. Plán opatrení na sfunkčnenie stavebného úradu, tak aby mestská časť Bratislava–Ružinov minimalizovala možné škody
  Predkladá: starosta
 5. Informácia Prehľad objektov MŠ, ktoré v súčasnosti neslúžia pôvodnému účelu, sú v správe Mestskej časti a boli určené na predškolskú výchovu a vzdelávanie.
  Predkladá: prednosta
 6. Počet prijatých a neprijatých detí do MŠ za šk. rok 2015-2016 s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava Ružinov a detí s vekom menej ako 3 roky k 01.09.2015
  Predkladá: MVDr. M. Gajdoš, zástupca starostu
 7. Porovnanie cien piatich najviac vykonávaných prác RP VPS, a.s. so štyrmi inými mestskými časťami
  Predkladá: prednosta
 8. Informácia o počte stánkov a subjektov, ktoré vyvíjajú činnosť na trhovisku Miletičova a prehľad zmlúv, zmluvných podmienok týchto subjektov a fungovanie herne na území trhoviska Miletičova vrátane všetkých povolení
  Predkladá: prednosta
 9. Informatívna správa o činnosti MR
  Predkladá: prednosta

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia