Miestne zastupiteľstvo (2014-2018)

Zasadnutie: 15.12.2015 o 14:00

Program

Hlasovania

Výsledky hlasovania

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z XI. MZ MČ Bratislava - Ružinov, konaného dňa 15.12.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - voľba overovateľov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - voľba návrhovej komisie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie, voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, schválenie programu - hlasovanie o upravenom programe
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


   Nehlasovali:

Ing. Tatiana Tomášková      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Tretia zmena rozpočtu na rok 2015 - pozmenený NU /osvojený starostom/ - presun položiek
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2016 -2018 - hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš      


   Nehlasovali:

Dr. Pavol Jusko      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2016 -2018 - neplatné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na roky 2016 -2018 - NU - osvojený starostom - s presunom položiek z dôvodu rekonštrukcie Uránovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava ­ Ružinov k tzv. solidarite v rámci systému rozdeľovania financií medzi MČ hl. m. SR Bratislavy - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Informácia o stave spoločnosti RPV-PS - doplňujúci NU (Ing. arch. Štasselovej) - zverejniť cenotvorbu za prenájom stánkov na trhovisku Miletičova
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
JUDr. Daniela Šurinová JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Dr. Pavol Jusko Ing. Tatiana Tomášková


   Nehlasovali:

Ing. Peter Turlík      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Informácia o stave spoločnosti RPV-PS - NU- ako celok (v zmysle materiálu+schválený doplňujúci NU)
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Ing. Peter Hrapko      


   Zdržali sa:

Mgr. Martina Fondrková Dr. Pavol Jusko    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, uzatvorenej s Ružinovským podnikom verejno ­ prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064 na nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava ­ Ružinov a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava ­ Ružinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU- v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 3
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Mgr. Martina Fondrková Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Pokračovanie revitalizácie RP VPS, a.s. - NU upravený predkladateľom
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Ing. Peter Turlík


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth
Ing. Martin Patoprstý Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie prenájmu časti ­ pozemku registra „C“, kat. úz. Trnávka parc. č 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Zdržali sa:

JUDr. Daniela Šurinová      


   Nehlasovali:

Bc. Radovan Bajer Ing. Martin Patoprstý    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie prenájmu časti ­ pozemku registra „C“, kat. úz. Trnávka parc. č 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie prenájmu časti ­ pozemku registra „C“, kat. úz. Trnávka parc. č 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - doplňujúci NU (Ing. Turlík) - spolupráca nájomcu pri rekonštrukcii komunikácií
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Peter Turlík      


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Ing. Katarína Šimončičová


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Pener      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie prenájmu časti ­ pozemku registra „C“, kat. úz. Trnávka parc. č 14814/556, podľa ustanovenia § 9a ods. 9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Ing. Martin Patoprstý Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová      


   Zdržali sa:

Ing.arch. Lucia Štasselová      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava - hlasovanie za vystúpenie občanov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:

Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Nehlasovali:

Mgr. Igor Adamec Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava - pozmeňujúci NU (JUDr. Vojtašovič) - zmena doby nájmu na 1 r.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 8
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Ing. Peter Hrapko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Anna Reinerová Ing. Tatiana Tomášková
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Proti:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martina Fondrková PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová Ing. Peter Turlík


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - Materské centrum Hojdana, Haburská č. 2, Bratislava - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:

Bc. Radovan Bajer Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš
PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová JUDr. Daniela Šurinová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík    


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher      


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov ­ MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava - hlasovanie o ukončení diskusie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Ing. Peter Hrapko Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Dr. Pavol Jusko Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Peter Turlík    


   Zdržali sa:

Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov ­ MUDr. Katarína Reháková, Haburská č. 2, Bratislava - pozmeňujúci NU (JUDr. Vojtašovič) - NU v zmysle materiálu (MUDr. Reháková) doplnený o nájom pre HOJDANU na 13 mesiacov
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Bc. Radovan Bajer PaedDr. Mária Barancová
Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Dr. Pavol Jusko Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v pavilóne B Základnej školy Nevädzova 2, 821 01 Bratislava, katastrálne územie Ružinov, Bratislava II. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Vladimír Sloboda      


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Aktualizácia Rámcovej zmluvy o spolupráci pri údržbe a prevádzkovaní športového areálu a Prevádzkového poriadku športového areálu. - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. ../2015 zo dňa .............../2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava ­Ružinov - neplatné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Katarína Šimončičová      


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Ružinov č. ../2015 zo dňa .............../2015 o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava ­Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 14.
Návrh na zverenie hnuteľného majetku do správy Ružinovskému športovému klubu - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing.arch. Lucia Štasselová      


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.
Návrh ­ Zriaďovacia listina Detské jasle, prevádzka detských jaslí - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.
Záväzok MČ Bratislava - Ružinov k vyriešeniu priestorového rozdelenia ZUŠ Exnárová 6 a MŠ Bancíkovej, ET Exnárová 6. Zmluva o poskytnutí dotácie. - pozmeňujúci NU (Ing. Hrapko)-podmienka na poskytnutie dotácie - po rekonštrukcii ZUŠ na Uránovej uvoľniť priestory na Exnárovej pre MŠ
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Martin Ferák Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 17.
Návrh Grantový program / výzva mestskej časti Bratislava- Ružinov pre rok 2016 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 18.
Poskytnutie bytovej náhrady rodine Krištofičovej z MŠ Šťastná - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 19.
Návrh 1) na odňatie správy nehnuteľného Mestskej časti Bratislava - Ružinov stavby- „Materskej školy“, na Západnej ul. č. 2., v Bratislave, súp.č. II. 3268, kat. úz. Ružinov na parc. č. 1201/1, zo správy Materskej školy Piesočná 2, 821 04 Bratislava 2) na zverenie správy nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava - Ružinov stavby ­ „Materskej školy“, na Západnej ul. č. 2., v Bratislave, súp.č. II. II.3268, kat. úz. Ružinov na parc.č. 1201/1, do správy Materskej školy Západná 2, 821 02 Bratislava - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 20.
Návrh 1) na odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - „Materskej školy“, na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp.č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na parc. č. 1197/126, 1197/177,1197/178 zo správy Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava 2) na zverenie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy stavby - „Materskej školy“, na Exnárovej ul. č. 6., v Bratislave, súp.č. II. 18131, kat. úz. Ružinov na parc.č. 1197/126, 1197/177,1197/178 do správy Materskej školy Exnárova 6, 821 03 Bratislava - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing.arch. Lucia Štasselová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Katarína Šimončičová      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 21.
Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností , katastrálne územie Trnávka:pozemku registra „C“ , lokalita Nerudovej ul.: parc. č. 14951/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 36m2, do bezpodielového spoluvlastníctva: 1. Ján Kobliška a Gabriela Koblišková, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele 1 a do vlastníctva 2. Ing. Ján Kobliška, trvale bytom Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava v podiele 1 podľa ustanovenia § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík
JUDr. Martin Vojtašovič      


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Dr. Pavol Jusko Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 22.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 23.
Správa z kontroly personálnej a mzdovej agendy - doplňujúci NU (Ing. Hrapko) - doplniť vyhodnotenie splnenia nápravných opatrení
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Attila Horváth      


   Nehlasovali:

Ing. Peter Turlík      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 24.
Návrh na určenie termínov zasadnutí MR a MZ na rok 2016 - pozmeňujúci NU (Ing. Hrapko) - posun začiatku MR a MZ na 12.00 hod.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 8
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek Ing. Martin Patoprstý  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík


   Zdržali sa:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Mgr. Martin Pener
Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková    


   Nehlasovali:

JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 24.
Návrh na určenie termínov zasadnutí MR a MZ na rok 2016 - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 25.
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 26.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Ružinov - NU v zmysle materiálu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová Ing.arch. Lucia Štasselová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík      


   Zdržali sa:

JUDr. Martin Vojtašovič      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 28.
Rôzne - NU (Mgr. Pener)- zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti na miestneho kontrolóra
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 3
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Martina Fondrková Mgr. Martin Lazík Mgr. Martin Pener Ing. Vladimír Sloboda


   Proti:

Ing. Tomáš Alscher PhDr. Patrik Guldan Ing. Anna Reinerová  


   Zdržali sa:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák MVDr Marián Gajdoš
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič


   Nehlasovali:

Ing. Martin Patoprstý Ing. Peter Turlík    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 28.
Rôzne - NU (Ing. Sloboda) - predložiť info. o počte neprijatých detí do MŠ z Ružinova, nad 3 roky
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák Mgr. Martina Fondrková
MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko
Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová
Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič    


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher      


   Nehlasovali:

Mgr. Martin Pener Ing. Peter Turlík    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 28.
Rôzne - NU (Ing. Hrapko)- pridelenie čipových kariet poslancom pre vstup na MU
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý
Mgr. Martin Pener Ing. Anna Reinerová Ing. Katarína Šimončičová Ing. Tatiana Tomášková
Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič    


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan      


   Zdržali sa:

Mgr. Attila Horváth      


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 28.
Rôzne - NU (Dr. Jusko) - MZ zaväzuje starostu predložiť na schválenie MZ návrh na odvolanie členov predstavenstva CULTUSu, a.s.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko
Mgr. Martin Lazík Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová
Ing. Vladimír Sloboda Ing. Tatiana Tomášková JUDr. Martin Vojtašovič  


   Proti:

PhDr. Patrik Guldan Mgr. Martin Pener    


   Zdržali sa:

MVDr Marián Gajdoš Mgr. Jozef Matúšek Ing. Katarína Šimončičová Ing. Peter Turlík


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 28.
Rôzne - NU (Ing. Patoprstý) - začatie správneho konania vo veci parkovania na Pavlovovej/Svätoplukovej ul.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:

Mgr. Igor Adamec Ing. Tomáš Alscher PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martin Ferák
Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan Mgr. Attila Horváth
Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík Mgr. Jozef Matúšek
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Mgr. Martin Pener Ing. Katarína Šimončičová
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Anna Reinerová      


   Nehlasovali:

Ing. Vladimír Sloboda      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 28.
Rôzne - záverečná prezentácia
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:

PaedDr. Mária Barancová Mgr. Martina Fondrková MVDr Marián Gajdoš PhDr. Patrik Guldan
Mgr. Attila Horváth Ing. Peter Hrapko Dr. Pavol Jusko Mgr. Martin Lazík
Mgr. Petra Palenčárová Ing. Martin Patoprstý Ing. Anna Reinerová Ing. Vladimír Sloboda
Ing. Tatiana Tomášková Ing. Peter Turlík JUDr. Martin Vojtašovič  


   Zdržali sa:

Ing. Tomáš Alscher Mgr. Martin Ferák Mgr. Jozef Matúšek Mgr. Martin Pener


   Nehlasovali:

Ing. Katarína Šimončičová      

Záznam zasadnutia