Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 06.08.2019 o 14:30

Program

  1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
  2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. ......./ 2019        zo dňa ........... 2019, ktorým sa zriaďuje Materská škola, Borodáčova 2 v Bratislave
  3. Návrh na schválenie Zmluvy o výpožičke uzatvorenej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka a § 8 ods. 1, 2, 4 VZN 13/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom
  4. Návrh, ktorým Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov odporúča starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov rokovať so spoločnosťou CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská 28, 820 09 Bratislava, nájomcom pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, podľa Zmluvy o komplexnom nájme majetku, uzatvorenou s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a so spoločnosťou MCP Development, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava, vlastníkom nehnuteľností zapísaných v KN na liste vlastníctva č. 3377, vo veci úhrady za užívanie časti pozemku registra „C“ parc. č. 1090/1, kat. úz. Ružinov, uzatvorenia zmluvy o podnájme pozemku a opravy komunikácie Obilná
  5. Poskytnutie bytovej náhrady Beáte Mundokovej a Jozefovi Mundokovi nájomcovi bytu v objekte bývalej materskej školy na Uránovej ulici č. 2, Bratislava

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia