Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 28.05.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie  programu
  2. Návrh stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhom dodatku Štatútu hlavného  mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súvislosti s prijímaním jednotnej celomestskej parkovacej politiky
  3. Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia