Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 19.02.2019 o 14:00

Program

 1. Otvorenie, voľba overovateľov, schválenie programu
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na roky 2019-2021
 3. Návrh - Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánov školskej samosprávy základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
 4. Návrh - Základná športová škola, Ostredková 10, Bratislava - zriadenie
 5. Návrh na poverenie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov ako oprávneného vystupovať v mene Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov voči štatutárnym orgánom ustanoveným do funkcie Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Ružinov
 6. Správa o výsledku  z vykonanej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov a kontrola zúčtovania poskytnutej dotácie za rok 2017 v TVR a RE, s.r.o.
 7. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
 8. Interpelácie
 9. Rôzne


Vystúpenie občanov o 17.00 hod.


Informatívne materiály:

 1. Informácia o plnení harmonogramu obstarávania územných plánov zón mestskej časti Bratislava-Ružinov
 2. Informácia „Aktuálna situácia pri riešení navyšovania miest v MŠ s uvedením konkrétnych realizovaných aktivít“
 3. Informácia o činnosti útvaru miestneho kontrolóra za rok 2018
 4. Informácia o podnetoch z bodu „Vystúpenie občanov“ na miestnom zastupiteľstve zo dňa 30. 01. 2019
 5. Informácia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 82105 Bratislava, IČO: 35828064, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 2890/B

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia