Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 30.01.2019 o 15:00

Program

 1. Otvorenie,  voľba  overovateľov, voľba návrhovej a volebnej komisie, schválenie  programu
 2. Návrh na poverenie poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
 3. Návrh na zriadenie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova,  voľba členov Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Ružinova 
 4. Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, náplň ich činností, voľba  členov komisií  a voľba predsedov komisií
 5. Návrh na poverenie sobášiacich poslancov mestskej časti Bratislava-Ružinov
 6. Návrh na určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov
 7. Návrh Dodatku č. 1 k Odmeňovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
 8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov o umiestňovaní volebných plagátov na území mestskej časti Bratislava-Ružinov
 9. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Ružinov  na 1. polrok 2019
 10. Rôzne

Vystúpenie občanov o 17.00 hod.

 

Informatívny materiál:

 1. Informácia o termínoch zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v  r. 2019
 2. Informácia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s., so sídlom Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava, IČO : 35 828 064, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2890/B
 3. Informácia o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva spoločnosti Prvá ružinovská spoločnosť, a .s., so sídlom Jarošova 2961/1, Bratislava 831 03, IČO: 35 768 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  Oddiel Sa, Vložka číslo: 2149/B

Hlasovania

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia