Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 10.12.2018 o 14:00

Program

  1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice, určenie návrhovej komisie, určenie skrutátorov
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  3. Vystúpenie starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov
  4. Odovzdanie osvedčenia o zvolení a zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov
  5. Odovzdanie osvedčení o zvolení a zloženie sľubov poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov
  6. Vystúpenie novozvoleného starostu
  7. Vystúpenie primátora hl. m. SR Bratislavy
  8. Vystúpenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
  9. Schválenie uznesenia
  10. Záver

Doplňujúca informácia o zasadnutí

Záznam zasadnutia