Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014) – KLPaK

predseda: JUDr. Daniela Šurinová
podpredseda: Martin Barkol
zapisovateľka: Daniela Zeleníková tel: +421 2 4828 4314

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2014
2013
2012
2011