Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 23.04.2012

Program

  1. Otvorenie
  2. Záverečný účet a Výročná správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Ružinovza rok 2011                                
  3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov  č.  .../2012 zo  dňa ...  o  zásadách  hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Ružinov  a s majetkom  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  zvereným  do  správy mestskej časti  Bratislava – Ružinov
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mestskej  časti Bratislava - Ružinov č. .../2012  zo  dňa ...,   ktorým  sa   mení   a  dopĺňa  Všeobecne   záväzné   nariadenie  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov   č.  2/2011 o  úhradách  za  poskytovanie sociálnych služieb    
  5. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia  mestskej  časti Bratislava - Ružinov č. .../2012 zo dňa ...,   ktorým  sa  mení    a   dopĺňa   Všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti Bratislava  -  Ružinov č. 8/2011 o nájme bytov         
  6. Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia  mestskej  časti Bratislava  -  Ružinov  č. .../2012 zo dňa ...,  ktorým  sa  mení  a   dopĺňa   Všeobecne   záväzné   nariadenie   mestskej   časti Bratislava - Ružinov č.  6/2011   o  úprave   podmienok   predaja,   podávania  a  požívania  alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach mestskej časti             
  7. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č .../2012 zo dňa ...,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie   č.  5/2003  o  pravidlách času  predaja v obchode a  času  prevádzky  služieb  na  území  mestskej  časti   Bratislava - Ružinov   zo  16.  decembra  2003  v   znení   Všeobecne  záväzného   nariadenia  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov č. 5/2008    
  8. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej časti Bratislava - Ružinov  č.  .../2012 zo dňa...  o pamätihodnostiach mestskej časti Bratislava – Ružinov
  9. Rôzne