Komisia mandátová, legislatívnoprávna a kontroly (2010-2014)

Zasadnutie: 28.01.2014

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Ružinov na 1. polrok 2014
  3. Rôzne